Views of pre-service biology teachers on structured grid

Authors

  • İkramettin Daşdemir Ordu University, Ordu-TURKEY

DOI:

https://doi.org/10.36681/

Keywords:

: Pre-service teachers, Structured, Assessment and Evaluation

Abstract

Research was carried out to identify pre-service biology teachers’ views on ‘structured grid’, one of the alternative assessment and evaluation tools available to teachers. A questionnaire form, consisting of four openended questions, was used as a data collection tool. Changes were made to the questionnaire to take into account the opinions of two faculty members and two teachers. The sampling of the study consisted of 29 pre-service biology teachers enrolled on a teacher training course at the Education Faculty at Ordu University during the 2014-2015 academic year. A case study was utilized in the study. The data obtained were examined by means of inductive content analysis. Based on the findings obtained from the open-ended questionnaire, the pre-service biology teachers stated that the use of structured grid, one of the alternative assessment and evaluation tools, in a biology course would contribute towards improved learning of the subject and would have a positive effect on the identification and elimination of misconceptions. Moreover, it was found that it eliminated students’ weaknesses, raised students’ curiosity and facilitated teachers’ work. It allowed subjects to be taught in a fun way, it enabled student participation and it provided learning retention. Moreover, the findings highlighted that teachers did not adequately use alternative assessment and evaluation tools that these activities were not included in the course books to a sufficient degree and that teachers wanted to use these activities. It was suggested at the end of the study that all the teachers working for the Ministry of National Education should be introduced to alternative assessment and evaluation tools and that they should also be given in-service training on how to use them and how to evaluate students with these tools. Another finding of the study revealed that pre-service teachers must acquire knowledge, skills and understanding of alternative assessment and evaluation tools and activities in their educational process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acat, M.B.,& Demir, E. (2007). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. I. Ulusal İlköğretim Kongresinde Sunulmuş Bildiri.

Arıbaş, S., & Göktaş, Ö.(2014). Ortaokul matematik dersi öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16),17-42.

Atikol, R. (2008). In-service english teachers’ opinions of assessment and evaluation of young learners: Portfolio assessment as an alternatıve. (Unpublished master thesis). Çanakkale Onsekiz Mart University/Institution of Social Sciences, Çanakkale.

Bahar, M. (2003). A study of pupils ideas about the concept of life, Kastamonu Eğitim Dergisi, 11, 93-104.

Bahar, M., Aydın, F., & Karakırık, D. (2009). A diagnostic study of computer application of structural communication grid, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8 (2), 5-20.

Bekiroğlu Ogan, F.(2008). Performansa Dayalı Ölçümler: Teori ve Uygulama, Türk Fen Eğitimi Dergisi,5(1),113-131.

Büyükturan, E.B, & Demirtaşlı, N. (2013) .Comparing the psychometric characteristics of multiple choice tests and structural communication grids, Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 46(1), 395-415.

Bektaş , F. (2014). School Principals’ Personal Constructs Regarding Technology: An Analysis Based on Decision-making Grid Technique , Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5), 1767-1775.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2009). Geleneksel tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri: öğretmen el kitabı. 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.

Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma, 16. Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulmuş Bildiri.

Çeçen, M.A. (2011). Türkçe öğretmenlerinin seviye belirleme sınavı ve türkçe sorularına ilişkin görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 201-211.

Cohen, L.,& Manion, L. (1994). Research methods in education. (Fourth Edition), Newyork: Rutledge.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Gözden geçirilmiş baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Doğan, N., Karakaya, İ., & Gelbal, S. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin ölçme araçlarıyla ilgili yeterlik algıları ve bu araçları kullanma durumları, I. Ulusal İlköğretim Kongresinde Sunulmuş Bildiri.

Durmuş, S., & Karakırık, E. A (2005). Computer assessment tool for structural communication grid, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4, 1303-6521.

Egan, K. (1972). Structural communication a new contribution to pedagogy, Program Learning and Educational Technology, 1, 63-78.

Eroğlu M.G., & Kelecioğlu (2011). Kavaram haritası ve yapılandırılmış gridle elde edilen puanların güvenirliklerinin hesaplanması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 210-220.

Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135–145.

Harman, G.(2014). Hücre Zarından Madde Geçişi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tahmin-Gözlem-Açıklama Yöntemiyle Belirlenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(4),81-106.

Hassan, A.K., Hill, R.A., & Reid, N. (2004). Ideas underpinning success in an introductory courrse in organic chemistry, The Higher Education Chemistry Journal of The Royal Society of Chemistry, 8 (2), 40-52.

İzci, E., Göktaş, Ö., & Şad, S.N.(2014). Öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirmeye ilişkin görüşleri ve yeterlilik algıları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 37-57.

Karahan, U. (2007). Alternatif ölçme değerlendirme metotlarından grid, tanılayıcı dallanmış ağaç ve kavram haritalarının biyoloji öğretiminde kullanılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kazu, H., Pullu, S., & Demiralp, D. (2008). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik görüşleri ve uygulamaları, VII. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri

Kuran, K., & Kanatlı, F. (2009). Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,6, 209-234.

MacGuire, P.R.P. & Johnstone, A.H. (1987). Techniques for investigating the understanding of concepts in science. International Journal of Science Education, 9, 565-577.

Metin, M., & Özmen, H.( 2010). Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Öğretmen Adaylarının Düşünceleri, Millî Eğitim dergisi,187,293-310.

Okur, M. (2008). 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak

Özenç, M. (2013). Sınıf, öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi düzeylerinin belirlenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 157-178.

Özdemir, M.S. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin yeterlilikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 787-816.

Ören Şaşmaz, F (2014). Fen bilimlerinde alternatif ölçme-değerlendirme, Fen bilimleri Öğretimi, Anı yayıncılık, Ankara.

Sağlam Arslan, A., Devecioğlu-Kaymakçı, Y.,& Arslan, S.,(2009). Alternatif ölçme değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler( Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-12.

Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S., & Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları sorunlar: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 122–141.

Tatar, N., & Ören, F. Ş. (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17/3, 781-798.

Turgut, F. (1992). Eğitimde Ölcme ve Değerlendirme Metotları (9. Baskı).Ankara: Saydam Matbaacılık.

Vurkaya, E., &Kırıkkaya, G. ( 2011) Alternatif değerlendirme etkinliklerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarıları ve tutumlarına etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri ,11(2), 985-1004.

Ünal, O (2014). Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Notları. www.oguzhanhoca.com.

Yıldırım, A.,& Simsek, H.(2005). Sosoyal bilimlede nitel araştırma yöntemleri, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara.

Downloads

Issue

Section

Articles

Published

15.12.2016 — Updated on 15.12.2016

Versions

How to Cite

Daşdemir, İkramettin. (2016). Views of pre-service biology teachers on structured grid. Journal of Turkish Science Education, 13(4), 237-247. https://doi.org/10.36681/

Similar Articles

1-10 of 339

You may also start an advanced similarity search for this article.