Science and technology teachers’ opinions about problems faced while teaching 8th grade science unit “force and motion” and suggestions for solutions

Authors

  • Aykut Emre Bozdoğan Giresun University, Faculty of Education, Giresun-TURKEY
  • Mustafa Uzoğlu Giresun University, Faculty of Education, Giresun-TURKEY

DOI:

https://doi.org/10.36681/

Keywords:

Science Education, Force and Motion Unit, Problems and Suggestions for Solutions

Abstract

The aim of this study is to explore the problems encountered while teaching force and motion unit in 8th grade science and technology course from teachers’ perspectives and offer solutions to eliminate these problems. The study was conducted with 248 science and technology teachers working in 7 regions in Turkey in 2012-2013 academic year. Descriptive method was used in the research. The data of the research was obtained with a questionnaire developed by the researchers. Content analysis, arithmetic mean, and standard deviation were used for the analysis of the data. The teachers stated that the problems and solutions in force and motion unit in science and technology course depending on time, text book and work book, lack of connection to daily life, feature of the unit, students and implementations were examined. As a result of the study the teachers justified that abstract and complicated subject, lack of equipment and tools, and students’ not being able to use scientific process skills adequately were the problems in force and motion unit in science and technology course. To solve the problems, the teachers suggested that course hours should be increased, labs should be improved, more equipment and tools should be provided and teachers should give more opportunities to the students to do more activities, link the subjects to daily life and materialise them, use technology (video, flash, presentations, sides and so on) in their classes, solve more problems about the topic and the number of activities in workbook should be increased.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Avcı, Ö. (2006). Van İl merkezinde İlköğretim II. Kademe Fen bilgisi Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerde Karşılaşılan Sorunlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Aydın, S., & Çakıroğlu, J. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Ankara örneği. İlköğretim Online, 9(1), 301-315.

Çetin, O. & Günay, Y. (2006). Fen öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenci tutumlarına ve öğrenme ortamına etkileri. Eurasian Journal of Educational Research, 25, 73-84.

Bodner, G.M. (1986). Constructivism: a theory of knowledge. Journal of Chemical Education, 63, 873-878.

Cengiz, E., Uzoğlu, M. & Daşdemir, İ. (2012). Öğretmenlere göre fen ve teknoloji dersindeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 393-418

Cole, P. G. (1997) "Constructivism and scientific realism? Which is the better framework for educational research," Australian Journal of Teacher Education: Vol. 22 (1), 41-49.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Geliştirilmiş 3. Baskı.

Çepni, S., Ayas, A., Ekiz, D. & Akyıldız, S. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. Celepler matbacılık, Trabzon.

Çetin, O. & Günay, Y. (2006). Fen öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenci tutumlarına ve öğrenme ortamına etkileri. Eurasian Journal of Educational Research, 25, 73-84.

Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(1), 86-106.

Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the

classroom. Educational Researcher, 23 (7), 5-12.

Garbett, D. (2011) "Constructivism Deconstructed in Science Teacher Education," Australian Journal of Teacher Education, 36 (6), 36-49.

Geçer, A. Özel, R. (2012). Elementary Science and Technology Teachers’ Views on Problems Encountered in the Instructional Process Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3), 2256-2261

Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 177, 224-236.

Hand, B., Prain, V., Lawrence, C., & Yore, L. (1999). A writing in science framework designed to enhance science literacy. International Journal of Science Education, 21, 1021–1035.

Kabakçı, I., Akbulut, Y. Özoğul, P. (2009). Perceived problems of computer teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 199-214.

Küçüköner, Y. (2011). 2005 fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve öğretmen gözüyle çözüm önerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(2), 11-37.

MNE (2006). İlköğretim Fen ve Teknolji Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ankara.

MNE (2010). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabı. Bediralp Matbaacılık, İstanbul.

Merrill, M. D. (1991). Constructivism and Instructional Design. Educational Technology, May 45-53.

Malik, S.K. & Khurshed, F. (2011). A Proposed Constructive Instructional Design (CID) for Teaching of Social Studies at Elementary Level. European Journal of Social Sciences, 23(4), 531-552.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. (1996). The National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.

Norris, S.P., & Phillips, L.M. (2003). How literacy in its fundamental sense is central to scientific literacy. Science Education, 87 (2), 224–240.

Özdemir., H. (2006). İlköğretim Okulları 4.ve 5. sınıf Fen Bilgisi Öğretim Programlarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneklemi). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).

Özden, M. (2007). Problems with Science and Technology Education in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2007, 3(2), 157-161.

Riess, F. (2000). Problems with German Science Education. Science & Education, 9, 327– 331.

Şengül, S. H., Çetin, G. & Gür, H. (2007). The Primary School Science Teachers’ Problems in Science Teaching. Turkısh science education, 5(3), 82-88.

Tanrıögen, A. (2009). Scientific Research Methods. Anı Publishing, Ankara, Turkey.

Yangın, S. (2007). 2004 Öğretim Programı Çerçevesinde İlköğretimde Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretimine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ünal, G., Ergin, Ö., 2006. Buluş Yoluyla Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenme Yaklaşımlarına ve Tutumlarına Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi 3(1).

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, A. & Morgil, İ. (1992). Türkiye'de fen öğretiminin genel bir değerlendirilmesi, sonuçları ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 269 -278.

Downloads

Issue

Section

Articles

Published

15.03.2015 — Updated on 15.03.2015

Versions

How to Cite

Bozdoğan, A. E. ., & Uzoğlu, M. . (2015). Science and technology teachers’ opinions about problems faced while teaching 8th grade science unit “force and motion” and suggestions for solutions. Journal of Turkish Science Education, 12(1), 57-70. https://doi.org/10.36681/

Similar Articles

1-10 of 507

You may also start an advanced similarity search for this article.