The effect of different methods of cooperative learning model on academic achievement in physics

Authors

  • Nilüfer Okur Akçay Ağrı İbrahim Çeçen University, Education Faculty, Ağrı-TURKEY
  • Kemal Doymuş Atatürk University, Kazım Karabekir Education Faculty, Erzurum-TURKEY

DOI:

https://doi.org/10.36681/

Keywords:

Group Investigation, Learning Together, Reading-Writing-Presenting, Force and Motion, Physics

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of group investigation, learning together and readingwriting- presenting methods on students’ academic achievements in teaching of the first year university students attending the classes in which the units of force and motion taught within the general physics course. The sample of this study consists of 121 undergraduates pre-service science teachers during the 2011-2012 academic years in Ağrı İbrahim Çeçen University. As the data collection instruments, Graphic Test (GT), Academic Achievement Test (AAT) and Module Tests (Module A, Module B, Module C, Module D and Module E) were used. This study was carried out in four different groups. One of these groups was Group Investigation Group (GIG), the second group was Learning Together Group (LTG), the third group was Reading-Writing-Presenting Group (RWPG) and the other one was Control Group (CG) in which teacher-centered instruction was applied. The data obtained on instruments were evaluated by using ANOVA and descriptive statistics. The results of this study indicate that teaching of force and motion subjects in RWPG was more effective than the other groups.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acar, B.& Tarhan L. (2007). Effect of cooperative learning strategies on students ’ understanding of concepts in electrochemistry. International Journal of science and Mathematics Education, 5 , 349-373

Açıkgöz, K. Ü. (2011). Aktif Öğrenme. (12. Baskı). İzmir: Biliş yayınları.

Açışlı, S., Yalçın, S.A. & Turgut, Ü. (2011). Effects of the 5E learning model on students’ academic achievements in movement and force issues. Procedia-Socialand Behavioral Sciences Journal, 15, 2459-2462.

Akçay, N.O., Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Okumuş, S. (2012). The effect of cooperative learning model on academic achievement in physics. Energy Education Science and Technology Part B, 4(4), 1915-1924.

Akçay, N.O. & Doymuş, K. (2012). Kuvvet ve hareket konularının grup araştırması ve birlikte öğrenme teknikleri ile uygulanmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(1), 109-123.

Aksoy, G., Doymuş, K., Karaçöp, A., Şimşek, Ü. & Koç, Y. (2008). İşbirlikli öğrenme yönteminin genel kimya laboratuar dersinin akademik başarısına etkisi ve öğrencilerin bu yöntem hakkındaki görüşleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 212-227.

Aksoy, G. (2011). Öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki deneyleri anlamalarına okuma-yazma-uygulama ve birlikte öğrenme yöntemlerinin etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Aksoy, G. & Doymuş, K. (2011). Fen ve teknoloji dersi uygulamalarında işbirlikli okuma-yazma-uygulama tekniğinin etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 381-397.

Aksoy, G. (2013). The effects of learning together and reading-writing-application techniques on increasing 6th grade students’ ability of graphic and academic achievement. Energy Education Science and Technology, Part B, 5(1) 61-68. Aksoy G. & Gürbüz, F. (2013). The effects of reading-writing-application technique and learning together technique on increasing 6th grade students’ academic achievement and students’ opinions about these techniques. Energy Education Science and Technology Part B, 5(1) 19-26.

Atasoy, B., Genç, E., Kadayıfçı, H. & Akkuş, H. (2007). 7. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişmeler konusunu anlamalarında işbirlikli öğrenmenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 12-21.

Beichner, R.J. (1990). The effect of simultaneous motion presentation and graph generation in a kinematics lab. Journal of Research in Science Teaching, 27(8), 803-815.

Beichner, R.J. (1994). Testing student interpretation of kinematics graphs. American Journal of Physics, 62(8), 750-762. Beichner, R.J. (1996). The impact of video motion analysis on kinematics graph interpretation skills. American Journal of Physics, 64(10), 1272-1278.

Bektaşlı, B. (2006). The relationships between spatial ability, logical thinking, mathematics performance and kinematics graph interpretation skills of 12th grade physics students. Unpublished PhD thesis, The Ohio State University, USA.

Bilgin, İ. (2006). İşbirlikli öğrenme. M. Bahar (Ed.) Fen ve teknoloji öğretimi (1.baskı) içinde (s.137-158). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bozkurt, O. & Olgun, Ö.S. (2005). Fen ve teknoloji eğitiminde bilimsel süreç becerileri. M. Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (Ed.). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi (1. baskı) içinde (s. 56-70). Ankara: Anı Yayıncılık.

Candan, A., Türkmen, L. & Çardak, O. (2006). Kavram haritalamanın ilköğretim öğrencilerinin hareket ve kuvvet kavramlarını anlamalarına etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 66-75.

Crouch, C.H. & Mazur, E. (2001). Peer instruction: ten years of experience and results. American Journal of Physics, 69(9), 970-977.

Çalışkan, S., Sezgin, S. G. & Erol, M. (2005). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin fizik laboratuar başarısı ve tutumu üzerindeki etkileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(320), 23-29.

Çopur, T. (2008). Öğrencilerin Newton’un hareket kanunlarındaki kavram yanılgılarının giderilmesinde işbirlikli öğrenmenin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çelik, S., Şenocak, E., Bayrakçeken, S., Taşkesenligil, Y. & Doymuş, K. (2005). Aktif öğrenme stratejileri üzerine bir derleme çalışması. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 155-185.

Çepni, S. (2007). Bilim, fen, teknoloji kavramlarının eğitim programlarına yansıması. S. Çepni (Ed.). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (6. Basım) içinde (s.1-11). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirci, N. & Uyanık, F. (2009). Onuncu sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlamaları ile kinematik başarıları arasındaki ilişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 22-51.

Doğruluk, M. (2010). Sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi “kuvvet ve hareket” ünitesinin öğretiminde problem çözme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Doolittle P. (1997). Vygotsky's zone of proximal development as a theoretical foundation for cooperative learning. Journal on Excellence in College Teaching, 8(1), 83-103.

Dörtlemez, D. (2010). Lisans düzeyinde temel fizik laboratuvarlarında işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarısı ve başarı güdüsüne etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Karaçöp, A. (2009). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128. Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 104-115.

Doymuş, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one-component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84(11), 1857-1860.

Doymuş, K. & Şimşek, Ü. (2007). Kimyasal bağların öğretilmesinde jigsaw tekniğinin etkisi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 173(1), 231-243.

Eilks, I. (2005). Experiences and reflections about teaching atomic structure in a jigsaw classroom inlower secondary school chemistry lessons. Journal of Chemical Education, 82(2), 313-319.

Eke, C. (2010). İşbirlikli öğrenme yöntemine dayalı proje destekli etkinliklerin öğrencilerin fizik dersine yönelik tutum ve başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Emmer, E.T. & Gerwels, M.C. (2002). Cooperative learning in elementary classrooms: teaching practices and lesson characteristics. The Elementary School Journal, 103(1), 75-91.

Fong, H.F. & Kwen, B.H. (2007). Exploring the effectiveness of cooperative learning as a teaching and learning strategy in the physics classroom. Proceedings of the Redesigning Pedagogy: Culture, Knowledge and Understanding Conference, Singapore.

Genç, G. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusunu anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Gillies, R.M. & Ashman, A.F. (2000). The effects of cooperative learning on students with learning difficulties in the lower elementary school. The Journal of Special Education, 34(1),19-27.

Gillies, R.M. (2006). Teachers' and students' verbal behaviours during cooperative and small-group learning. British Journal of Educational Psychology, 76(2), 271-287.

Gök, Ö., Doğan, A., Doymuş, K. & Karaçöp, A. (2009). İşbirlikçi öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 193-209.

Gupta, M.L. (2004). Enhancing student performance through cooperative learning in physical sciences. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 63-73.

Günaydın, G. (2010). 6.sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Hançer, A. H., Şensoy, Ö. & Yıldırım, H.İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 80-88.

Hennessy, D. & Evans, R. (2006). Small-group learning in the community college classroom. The Community College Enterprise, 12(1), 93-110.

İnce, H.H., Yücel, S. & Efe, R. (2007). Omurgasız ve omurgalı hayvanlar sistematiği derslerinin öğrenci merkezli ve işbirlikli yöntem ile öğretilmesi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,9, 64-68. Johnson, D.W.,

Johnson, R.T. & Holubec, E.J. (1998). Cooperation in the classroom, Edina, Minnesota: Interaction Book Company. Johnson, D.W. &Johnson, R.T. (1994). Leading the cooperative school. (second edition). Edina, Minnesota: Interaction Book Company

Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2001). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı. İlköğretimde fen bilgisi öğretimi modül 7. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Kıncal, R.Y., Ergül, R. & Timur, S. (2007). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 156-163.

Knight, G.P. & Bohlmeyer, E.M. (1990). Cooperative learning and achievement: methods for assessing causal mechanisms. In S. Sharan (Ed.) Cooperative learning: Theory and research, (pp. 261-283). Westport: Praeger Publishers.

Lin, E. (2006). Cooperative learning in the science classroom. The Science Teacher, 73(5), 34-39.

Prince, M. (2004). Does active learning work? are view of the research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231.

Lind, K.K. (2005). Exploring science in early childhood: a developmental approach. (4th edition). New York: Thomson Delmar Learning.

McDermott L.C. & Redish E.F. (1999). Resource letter on physics education research. American Journal of Physics, 67(9), 755-767.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. (7th Edition). London: Pearson.

Oh, P.S. & Shin, M. K. (2005). Students’ reflections on implementation of group investigation in Korean secondary science classrooms. International Journal of Science and Mathematics Education, 3(2), 327–349.

Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36-48.

Palmer, D. (1994). The effect of the direction of motion on students’ conceptions of forces. Research in Science Education, 24, 253-260.

Sherman, S.J. (1994). Cooperative learning and science. Handbook of cooperative learning methods. (Edt: S. Sharan). Westport, CT: Greenwood Press. 226–244.

Singh, C. (2005). Impact of peer interaction on conceptual test performance. American Journal of Physics, 73(5), 446-451.

Stamovlasis, D., Dimos, A. & Tsaparlis, G. (2006). A study of group interaction processes in learning lower secondary physic. Journal of Research in Science Teaching, 43 (6), 556-576.

Şengören, S.K. & Kavcar, N. (2007). Girişim ve kırınım konularının işbirliğine dayalı öğrenme ortamlarında öğreniminin öğrenci başarısı ve hatırda tutma düzeyine etkisi. Balkan

Physics Letters, Special Issue, Türk Fizik Derneği24th Physics Congress, Boğaziçi University Press, 592-598.

Şengören, S.K. (2006). Optik dersi ışıkta girişim ve kırınım konularının etkinlik temelli öğretimi: işbirlikli öğrenme yönteminin etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Şimşek, Ü., Doymuş, K., Doğan, A. & Karaçöp, A. (2009). İşbirlikli öğrenmenin iki farklı tekniğinin öğrencilerin kimyasal denge konusundaki akademik başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 763-791.

Şimşek, Ü. (2011). Effects of two cooperative learning strategies on achievement in chemistry in undergraduate classes. Energy Education Science and Technology Part B, 4(2), 901-912.

Tanel, Z. (2006). Manyetizma konularının lisans düzeyindeki öğretiminde geleneksel öğretim yöntemi ile işbirlikli öğrenme yönteminin etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tanel, Z. (2007). Lisans düzeyindeki manyetizma konularına ilişkin temel kavramların öğretilmesinde işbirlikli öğrenmenin etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 67-79.

Tanel, R. & Kavcar, N. (2007). Termodinamiğin ikinci yasası ve entropi konularının işbirlikli öğrenme yöntemiyle öğrenilmesinin akademik başarı ve hatırda tutma üzerine etkilerinin incelenmesi. Balkan Physics Letters, Special Issue, Türk Fizik Derneği 24th Physics Congress, Boğaziçi University Press, 576-581.

Taşdemir, A., Demirbaş, M. & Bozdoğan, A. E. (2005). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin grafik yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(2), 81-91.

Taşdemir, A. (2004). Fen bilgisi öğretmenliği kimya laboratuarıdersinde çözeltiler konusunun öğrenilmesinde işbirlikli öğrenme yöntemininetkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thornton, R.K. & Sokoloff, D.R. (1998). Assessing student learning of newton’s laws: the force and motion conceptual evaluation of active learning laboratory and lecture curricula. American Journal of Physics, 66(4), 338-352.

Thurston, A., Topping, K. J., Tolmie, A., Christie, D., Karagiannidou, E. & Murray, P. (2010). Cooperative learning in science: Follow-up from primary to high school. International Journal of Science Education, 32(4), 501-522.

Tolmie, A.K., Topping K.J., Christie, D., Donaldson, C., Howe, C., Jessiman, E., Livingston, K. & Thurston, A. (2010). Social effects of collaborative learning in primary schools. Learning and Instruction, 20(3), 177-191.

Ünsal, Y. & Selma, M. (2004). İşbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencilerin fizik dersi akademik başarısına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 40, 616-627.

Yıldırım, B. (2011). İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersinde kalıtım ünitesinin işlenmesinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yiğit, N. & Akdeniz, A. R. (2003). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi: Elektrik devreleri örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 99-113.

Zahara A. & Md. Anowar H. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students’ achievement in secondary mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, 9, 53–62.

Downloads

Issue

Section

Articles

Published

15.12.2014 — Updated on 15.12.2014

Versions

How to Cite

Okur Akçay, N., & Doymuş, K. (2014). The effect of different methods of cooperative learning model on academic achievement in physics. Journal of Turkish Science Education, 11(4), 17-30. https://doi.org/10.36681/

Similar Articles

1-10 of 387

You may also start an advanced similarity search for this article.