Öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları: Ölçek geliştirme çalışması

Authors

  • Fatih Aydın Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu -TÜRKİYE
  • Fatma Nazlı Kara Sırören Ortaokulu, Kütahya -TÜRKİYE

DOI:

https://doi.org/10.36681/

Keywords:

Teknoloji, Tutum, Ölçek Geliştirme, Öğretmen Adayı

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim dallarında öğrenim gören 241 kız ve 137 erkek olmak üzere toplam 378 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilme aşamasında mevcut tutum ölçekleri incelenmiş ve oluşturulan maddeler için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Likert türünde hazırlanan ölçek için geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Sonuçta ölçek 15’i olumlu ve 2’si olumsuz olmak üzere toplam 17 tutum maddesinden oluşmaktadır ve tek boyutludur. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α = 0,87 olup, bu katsayı ölçeğin bütünü için kabul edilebilir düzeydedir ve ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğine sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak ölçeğin, öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, J. L. (1999). Bir mühendisin dünyası (çev. C. Soydemir). Ankara: Tübitak.

Akbaba Altun, S. (2002). Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 27(286), 9-14.

Aydın, F. (2009). Teknolojinin doğasına yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin ve kavramlarının gelişimi ve öğretimde ikilemlerin etkililiği. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Balkan Kıyıcı, F. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamları ile bilimsel bilgileri ilişkilendirebilme düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara, Pegem Akademi.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 22 (3), 297-334.

Çelik, H. C. & Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (4), 571-586.

Çetin, O., Çalışkan, E. & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11 (2), 273-291.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara, Pegem Akademi.

Dakers, J. R. (2006). Defining technological literacy: towards an epistemological framework. New York and England: Palgrave Macmillan.

Deniz, S., Görgen, İ. & Şeker, H. (2006). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 62-71. de Vries, M., Bame, A. & Dugger, W.E. (1988). Pupils’ attitude towards technology (PATT) USA instrument. [Online].

<http://www.iteea.org/Conference/PATT/PATTSI/PATTSurveyInstrument.pdf> (2013, Temmuz 17).

Ekici, G. (2008). Teknik öğretmenlerin ve teknik öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 1, 42-55.

International Technology Education Association (ITEA) (1996). Technology for all americans: a rationale and structure for the study of technology. Reston, VA: International Technology Education Association.

İspir, E., Furkan, H. & Çitil, M. (2012). Lise fen grubu öğretmenlerinin teknolojiye ilişkin tutumları- Kahramanmaraş örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1).

Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, A.S. & Uça, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 26-36.

Kıyıcı, G., Kahraman, N. & Abalı, Y. (2012). Kimyager adaylarının teknoloji tutumlarının kimya tutumlarına etkisinin araştırılması. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3 (1).

Kızılcık, H. Ş., Temiz, B. K., Tan, M. & İngeç, Ş. K. (2007). Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması. Eğitim ve Bilim, 32 (146), 80-89.

Kol, S. (2012). Okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 543-554.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). İlköğretim Teknoloji ve Tasarım Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.

Naisbitt, J. (2004). İnsan ve teknoloji. İstanbul, CSA Global Yayın Ajansı. (Çev: Orkunt Ayaz, Huban Yıldıran, Mehpare Şayan Kileci). 118

Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 7 (3), 627-639.

Pearson, G., & Young, A. (2002). Technically speaking: why all americans need to know more about technology. Washington, DC: National Academies Press.

Petrina, S. (2007). Advanced teaching methods for the technology classroom. UK and USA: Information Science Publishing.

Rensburg, S. V., Ankiewicz, P. & Myburgh, C. (1999). Assessing south africa learners’ attitudes towards technology by using the patt (pupils’ attitudes towards technology) questionnaire. International Journal of Technology and Design Education, 9 (2), 137– 151.

Rose, L., & Dugger, W. (2003). What americans think about technology. [Online]. (2008, Ekim 14).

Satıcı, Ö., Akkuş, Z. & Alp, A. (2009). Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının teknolojiye ilişkin tutumlarının CHAID analizi ile incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 36 (4), 267-274.

Tataroğlu, B. & Erduran, A. (2010). Matematik dersinde akıllı tahtaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1 (3), 233-250.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Tavşancıl, E. & Keser, H. (2002). İnternet kullanımına yönelik likert tipi bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 79-100.

Technology Education Centre (2008). What is technology? [Online]. <http://atschool.eduweb.co.uk/trinity/watistec.html> (2008, Kasım 27).

Tekin, H. (2008). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (Üçüncü Sürüm). [Online].

< http://www.pdrciyiz.biz/likert-tipi-olcek-hazirlama-klavuzu-e-kitap-t8419.html> (2012, Haziran 1).

Topaloğlu, S. (2008). Bilgi teknolojisi sınıflarının kullanımına yönelik öğretmen tutumları: adapazarı örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Topsakal, S. (2006). İlköğretim 6.,7. ve 8. Sınıflar fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Turan, İ. (2009). İlköğretim okullarında birinci kademe sınıf öğretmenlerinin bilgi teknolojilerine yönelik tutumu. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4, 1–9.

Yavuz, S. & Coşkun, A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276-286.

Yurdugül, H. & Aşkar, P. (2008). Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum ölçeği faktör yapılarının incelenmesi: Türkiye örneği. İlköğretim Online, 7(2), 288-309.

Wajcman, J. (2004). Technofeminism. Madlen, Ma: Polity Press.

Downloads

Issue

Section

Articles

Published

24.05.2024 — Updated on 24.05.2024

Versions

How to Cite

Aydın, F., & Kara, F. N. . (2024). Öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları: Ölçek geliştirme çalışması. Journal of Turkish Science Education, 10(4), 103-118. https://doi.org/10.36681/

Similar Articles

1-10 of 108

You may also start an advanced similarity search for this article.