Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt-1 sayı-1

BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÖĞRENME KURAMINA DAYALI OLARAK GELİŞTİRİLEN ETKİNLİKLERİN UYGULANMASININ ETKİLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Gökhan DEMİRCİOĞLU 1, Haluk ÖZMEN 2, Hülya DEMİRCİOĞLU 3

1 Dr., KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, 61335, Söğütlü-Trabzon
2 Yrd. Doç. Dr. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 61335, Söğütlü-Trabzon
3 Arş. Gör., KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, 61335, Söğütlü-Trabzon


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Lise II kimya öğretim programında yer alan "Çözünürlük Dengesine Etki Eden Faktörler" konusunda yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı 5E modeline uygun etkinlikler geliştirmek ve etkililiklerini araştırmaktır. Çalışmaya bir kimya öğretmeni ve 22'si deney grubunda, 24'ü kontrol grubunda olmak üzere toplam 46 lise ikinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu bir araştırma tasarımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, 5E modeline uygun etkinlikler kullanılarak öğretilen deney grubu öğrencilerinin geleneksel yaklaşıma göre öğretilen kontrol grubu öğrencilerinden daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER:
Kimya Öğretimi, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı, 5E Modeli, Materyal Geliştirme